รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 เนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 02 มงคล ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 03 ทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 04 ในไร่ ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 05 หนองไทร ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 06 หนองกะพ้อ ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 07 ชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 08 เขาจุก ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 09 เนินสุขสำรอง ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 10 โพธิฐาน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 11 หนองน้ำเย็น ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 12 ท่ากระซาย ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
21110 13 ท่ากะพัก ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเนินเขาดิน หมู่ 1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านมงคล หมู่ 2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านทุ่งควายกิน หมู่ 3 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านในไร่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านหนองไทร หมู่ 5 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านหนองกะพ้อ หมู่ 6 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านชุมนุมสูง หมู่ 7 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านเขาจุก หมู่ 8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านเนินสุขสำรอง หมู่ 9 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10.บ้านโพธิฐาน หมู่ 10 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11.บ้านหนองน้ำเย็น หมู่ 11 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
12.บ้านท่ากระซาย หมู่ 12 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
13.บ้านท่ากะพัก หมู่ 13 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110