รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22170 01 น้ำโจน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 02 ปากคลองสำหนาด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 03 หนองคล้า ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 04 สำหนาด ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 05 สะพานเลือก ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 06 เนินพูลศิลป์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 07 เนินดินแดง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 08 เขาลูกช้าง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 09 หนองระมาน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 10 เขายายเปลื่อง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 11 น้ำใส ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 12 ทุ่งใหญ่ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 13 ทุ่งนาบัว ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 14 บึงบอน ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา(22170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านน้ำโจน หมู่ 1 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
2.บ้านปากคลองสำหนาด หมู่ 2 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
3.บ้านหนองคล้า หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
4.บ้านสำหนาด หมู่ 4 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
5.บ้านสะพานเลือก หมู่ 5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
6.บ้านเนินพูลศิลป์ หมู่ 6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
7.บ้านเนินดินแดง หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
8.บ้านเขาลูกช้าง หมู่ 8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
9.บ้านหนองระมาน หมู่ 9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
10.บ้านเขายายเปลื่อง หมู่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
11.บ้านน้ำใส หมู่ 11 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
12.บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
13.บ้านทุ่งนาบัว หมู่ 13 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
14.บ้านบึงบอน หมู่ 14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170