รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13150 01 ปากบาง ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 02 ท่าตอ ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 03 ท่าตอ ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 04 ท่าตอ ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช(13150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากบาง หมู่ 1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
2.บ้านท่าตอ หมู่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
3.บ้านท่าตอ หมู่ 3 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
4.บ้านท่าตอ หมู่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150