รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22150 01 สองขนาน ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 02 น้ำรัก ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 03 สันตอ ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 04 ท่าหลวงบน ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 05 ท่าหลวงบน ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 06 ท่าหลวงบน ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 07 ท่าระม้า ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 08 ทุ่งโตนด ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม(22150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสองขนาน หมู่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
2.บ้านน้ำรัก หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
3.บ้านสันตอ หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
4.บ้านท่าหลวงบน หมู่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
5.บ้านท่าหลวงบน หมู่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
6.บ้านท่าหลวงบน หมู่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
7.บ้านท่าระม้า หมู่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
8.บ้านทุ่งโตนด หมู่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150