รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74110 01 บ้านเก่า ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 02 คลองน้อย ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 03 คลองแนวลิขิต ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 04 รางกระทุ่ม ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 05 ศาลเจ้าอาม้า ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 06 ท้องคุ้ง ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 07 คุ้งศาลเจ้าตึก ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 08 ศาลเจ้าตึก ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน(74110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบ้านเก่า หมู่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2.บ้านคลองน้อย หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3.บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ 3 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4.บ้านรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5.บ้านศาลเจ้าอาม้า หมู่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
6.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
7.บ้านคุ้งศาลเจ้าตึก หมู่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
8.บ้านศาลเจ้าตึก หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110