รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14130 01 บางแพเหนือ นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 02 ตะพุ่น นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 03 ตะพุ่น นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 04 ตะพุ่น นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 05 บางแพเหนือ นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 06 ลาดเค้าใต้ นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 07 ลาดเค้าเหนือ นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก(14130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางแพเหนือ หมู่ 1 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
2.บ้านตะพุ่น หมู่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
3.บ้านตะพุ่น หมู่ 3 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
4.บ้านตะพุ่น หมู่ 4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
5.บ้านบางแพเหนือ หมู่ 5 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
6.บ้านลาดเค้าใต้ หมู่ 6 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
7.บ้านลาดเค้าเหนือ หมู่ 7 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130