รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 นายายอาม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 02 โพธิ์ลังกา นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 03 ห้วงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 04 คลองซาก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 05 เขามะปริง นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 06 หนองตาหงุ่น นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 07 ต้นกระบก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 08 ห้วงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 09 ทรัพย์เจริญ นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 10 ซากใหญ่ นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 11 เนินเนรมิต นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 12 โพธิ์ธาราม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 13 ห้วงหิน นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 14 หนองน้ำขาว นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
22160 15 หนองโสม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนายายอาม หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านโพธิ์ลังกา หมู่ 2 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านห้วงปลาดุก หมู่ 3 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านคลองซาก หมู่ 4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
5.บ้านเขามะปริง หมู่ 5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
6.บ้านหนองตาหงุ่น หมู่ 6 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
7.บ้านต้นกระบก หมู่ 7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
8.บ้านห้วงปลาดุก หมู่ 8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
9.บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
10.บ้านซากใหญ่ หมู่ 10 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
11.บ้านเนินเนรมิต หมู่ 11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
12.บ้านโพธิ์ธาราม หมู่ 12 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
13.บ้านห้วงหิน หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
14.บ้านหนองน้ำขาว หมู่ 14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
15.บ้านหนองโสม หมู่ 15 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160