รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22120 01 แหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 02 แหลมประดู่ บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 03 คลองปลาดุก บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 04 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 05 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 06 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 07 เรือแตก บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 08 หัวเขา บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
22120 09 อ่าวหมู บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่(22120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแหลมสิงห์ หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
2.บ้านแหลมประดู่ หมู่ 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
3.บ้านคลองปลาดุก หมู่ 3 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
4.บ้านบางกะไชย หมู่ 4 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
5.บ้านบางกะไชย หมู่ 5 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
6.บ้านบางกะไชย หมู่ 6 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
7.บ้านเรือแตก หมู่ 7 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
8.บ้านหัวเขา หมู่ 8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
9.บ้านอ่าวหมู หมู่ 9 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120