รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13110 01 ล่าง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 02 เหนือวัด บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 03 หัวไผ่ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 04 คลองมอญ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 05 กระทุ่ม บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 06 วัดสุธาโภชน์ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 07 คลองขวาง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 08 เก่า บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 09 ต้นตาล บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 10 เกาะกลาง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 11 แพนพัฒนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา(13110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านล่าง หมู่ 1 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
2.บ้านเหนือวัด หมู่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
3.บ้านหัวไผ่ หมู่ 3 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
4.บ้านคลองมอญ หมู่ 4 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
5.บ้านกระทุ่ม หมู่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
6.บ้านวัดสุธาโภชน์ หมู่ 6 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
7.บ้านคลองขวาง หมู่ 7 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
8.บ้านเก่า หมู่ 8 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
9.บ้านต้นตาล หมู่ 9 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
10.บ้านเกาะกลาง หมู่ 10 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
11.บ้านแพนพัฒนา หมู่ 11 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110