รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13150 01 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 02 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 03 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 04 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 05 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช(13150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางนา หมู่ 1 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
2.บ้านบางนา หมู่ 2 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
3.บ้านบางนา หมู่ 3 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
4.บ้านบางนา หมู่ 4 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
5.บ้านบางนา หมู่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150