รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14120 01 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 02 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 03 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 04 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 05 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 06 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 07 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
14120 08 บางเจ้าฉ่า บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง(14120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 1 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
2.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 2 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
3.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 3 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
4.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 4 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
5.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 5 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
6.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
7.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 7 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
8.บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โพธิ์ทอง รหัสไปรษณีย์ 14120