รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 แหลมไผ่ บ้านนา แกลง ระยอง
21110 02 ทุ่งเค็ด บ้านนา แกลง ระยอง
21110 03 ห้วงหิน บ้านนา แกลง ระยอง
21110 04 หนองจรเข้ บ้านนา แกลง ระยอง
21110 05 อู่ทอง บ้านนา แกลง ระยอง
21110 06 สำนักยาง บ้านนา แกลง ระยอง
21110 07 เนินกระท้อน บ้านนา แกลง ระยอง
21110 08 บุญสัมพันธ์ บ้านนา แกลง ระยอง
21110 09 วังยาง บ้านนา แกลง ระยอง
21110 10 ล่าง บ้านนา แกลง ระยอง
21110 11 มาบฆ้อ บ้านนา แกลง ระยอง
21110 12 นา บ้านนา แกลง ระยอง
21110 13 คลองอ่าง บ้านนา แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแหลมไผ่ หมู่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านทุ่งเค็ด หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านห้วงหิน หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านหนองจรเข้ หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านอู่ทอง หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านสำนักยาง หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านเนินกระท้อน หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านบุญสัมพันธ์ หมู่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านวังยาง หมู่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10.บ้านล่าง หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11.บ้านมาบฆ้อ หมู่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
12.บ้านนา หมู่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
13.บ้านคลองอ่าง หมู่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110