รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14150 01 สระสี่เหลี่ยม บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 02 ริ้วหว้า บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 03 ยางแขวน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 04 มาบทราย บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 05 โพธิ์สำราญ บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 06 หนองสองตอน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 07 วังน้ำเย็น บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 08 หนองแหน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 09 ดอนกร่าง บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 10 ยางแขวน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา(14150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 1 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
2.บ้านริ้วหว้า หมู่ 2 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
3.บ้านยางแขวน หมู่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
4.บ้านมาบทราย หมู่ 4 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
5.บ้านโพธิ์สำราญ หมู่ 5 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
6.บ้านหนองสองตอน หมู่ 6 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
7.บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 7 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
8.บ้านหนองแหน หมู่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
9.บ้านดอนกร่าง หมู่ 9 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
10.บ้านยางแขวน หมู่ 10 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150