รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14000 01 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 02 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 03 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 04 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 05 น้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 06 อิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 07 อิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 08 อิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 09 อิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 10 อิฐ บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 11 โตงเตง บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง(14000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านน้ำผึ้ง หมู่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
2.บ้านน้ำผึ้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
3.บ้านน้ำผึ้ง หมู่ 3 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
4.บ้านน้ำผึ้ง หมู่ 4 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
5.บ้านน้ำผึ้ง หมู่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
6.บ้านอิฐ หมู่ 6 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
7.บ้านอิฐ หมู่ 7 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
8.บ้านอิฐ หมู่ 8 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
9.บ้านอิฐ หมู่ 9 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
10.บ้านอิฐ หมู่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
11.บ้านโตงเตง หมู่ 11 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000