รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74120 01 คลองแพ้ว บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 02 หนองบัว บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 03 ดอนวัว บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 04 ปากคลองตาปลั่ง บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 05 กลางคลองตาปลั่ง บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 06 คลองใหญ่ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 07 รางปากกล้วย บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 08 ไทรทอง บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 09 ศรีพิพัฒน์ บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 10 ใหม่คลองดำเนิน บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองแพ้ว หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2.บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3.บ้านดอนวัว หมู่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4.บ้านปากคลองตาปลั่ง หมู่ 4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
5.บ้านกลางคลองตาปลั่ง หมู่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6.บ้านคลองใหญ่ หมู่ 6 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7.บ้านรางปากกล้วย หมู่ 7 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
8.บ้านไทรทอง หมู่ 8 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
9.บ้านศรีพิพัฒน์ หมู่ 9 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
10.บ้านใหม่คลองดำเนิน หมู่ 10 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120