รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22180 01 ปะตง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 02 คลองกะทา ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 03 ตาเรือง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 04 กระทิงทอง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 05 ท่าใหม่ ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 06 เขาแก้ว ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 07 ตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 08 พัฒนาร่วมใจ ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 09 ใหม่สันติสุข ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 10 หนองจับเป็ด ปะตง สอยดาว จันทบุรี
22180 11 พูลทองสามัคคี ปะตง สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว(22180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปะตง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
2.บ้านคลองกะทา หมู่ 2 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
3.บ้านตาเรือง หมู่ 3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
4.บ้านกระทิงทอง หมู่ 4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
5.บ้านท่าใหม่ หมู่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
6.บ้านเขาแก้ว หมู่ 6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
7.บ้านตาเรืองล่าง หมู่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
8.บ้านพัฒนาร่วมใจ หมู่ 8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
9.บ้านใหม่สันติสุข หมู่ 9 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
10.บ้านหนองจับเป็ด หมู่ 10 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
11.บ้านพูลทองสามัคคี หมู่ 11 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180