รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22150 01 ทุ่งบอน ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 02 คลองเวฬุ ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 03 มะทาย ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 04 นาไทร ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 05 หนองสลุด ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 06 ทัพนคร ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 07 โป่งโรงเซ็น ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 08 หินลาด ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 09 คลองขวางพัฒนา ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 10 ทุ่งด่าน ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 11 อกพกพัฒนา ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 12 คลองเวฬุ ปัถวี มะขาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม(22150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งบอน หมู่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
2.บ้านคลองเวฬุ หมู่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
3.บ้านมะทาย หมู่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
4.บ้านนาไทร หมู่ 4 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
5.บ้านหนองสลุด หมู่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
6.บ้านทัพนคร หมู่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
7.บ้านโป่งโรงเซ็น หมู่ 7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
8.บ้านหินลาด หมู่ 8 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
9.บ้านคลองขวางพัฒนา หมู่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
10.บ้านทุ่งด่าน หมู่ 10 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
11.บ้านอกพกพัฒนา หมู่ 11 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
12.บ้านคลองเวฬุ หมู่ 12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150