รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21170 01 ตลาดตอนล่าง ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 02 ตลาดตอนบน ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 03 ดอนมะกอกล่าง ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 04 นาซา ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 05 ดอนมะกอกบน ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 06 แหลมสน ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 07 แสมผู้ ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 08 ตลาดตอนกลาง ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์(21170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตลาดตอนล่าง หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
2.บ้านตลาดตอนบน หมู่ 2 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
3.บ้านดอนมะกอกล่าง หมู่ 3 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
4.บ้านนาซา หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5.บ้านดอนมะกอกบน หมู่ 5 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
6.บ้านแหลมสน หมู่ 6 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
7.บ้านแสมผู้ หมู่ 7 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
8.บ้านตลาดตอนกลาง หมู่ 8 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170