รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14000 01 ป่างิ้ว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 02 คลองห้วยโพธิ์ ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 03 บ่อน้ำ ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 04 ตาลแถว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 05 ค่ายลูกเสือ ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 06 แปดแก้ว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14000 07 ป่างิ้ว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่างทอง(14000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านป่างิ้ว หมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
2.บ้านคลองห้วยโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
3.บ้านบ่อน้ำ หมู่ 3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
4.บ้านตาลแถว หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
5.บ้านค่ายลูกเสือ หมู่ 5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
6.บ้านแปดแก้ว หมู่ 6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000
7.บ้านป่างิ้ว หมู่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000