รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13170 01 พยอม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 02 พยอม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 03 คลองสาม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 04 คลองสอง พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13180 05 คลองหนึ่ง พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย(13170) และ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์(13180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านพยอม หมู่ 1 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
2.บ้านพยอม หมู่ 2 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
3.บ้านคลองสาม หมู่ 3 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
4.บ้านคลองสอง หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
5.บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180