รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 โรงสูง พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 ดอนพรม พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 วังบน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 05 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 วังล่าง พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 ต้นหมัน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโรงสูง หมู่ 1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านดอนพรม หมู่ 2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านวังบน หมู่ 3 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
6.บ้านวังล่าง หมู่ 6 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านต้นหมัน หมู่ 7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140