รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22210 01 ดินแดง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 02 ปากพลวง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 03 ทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 04 พลวง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 05 กระทิง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 06 คลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 07 คลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 08 คลองเจริญ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 09 พังกะแลง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 10 คลองระทิง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ(22210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดินแดง หมู่ 1 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
2.บ้านปากพลวง หมู่ 2 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
3.บ้านทุ่งตาอิน หมู่ 3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
4.บ้านพลวง หมู่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
5.บ้านกระทิง หมู่ 5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
6.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
7.บ้านคลองน้ำเป็น หมู่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
8.บ้านคลองเจริญ หมู่ 8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
9.บ้านพังกะแลง หมู่ 9 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
10.บ้านคลองระทิง หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210