รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22190 01 แถวคลอง พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 02 แถวคลอง พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 03 แถวคลอง พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 04 หลังตลาด พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 05 ตลาดพริ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 06 หัวนา พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 07 หัวนาหรือป่าคั่น พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 08 หมู่ พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 09 ทางเกวียน พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 10 คลองยายดำ พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 11 ซากใหญ่ พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 12 น้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว(22190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแถวคลอง หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
2.บ้านแถวคลอง หมู่ 2 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
3.บ้านแถวคลอง หมู่ 3 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
4.บ้านหลังตลาด หมู่ 4 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
5.บ้านตลาดพริ้ว หมู่ 5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
6.บ้านหัวนา หมู่ 6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
7.บ้านหัวนาหรือป่าคั่น หมู่ 7 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
8.บ้านหมู่ หมู่ 8 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
9.บ้านทางเกวียน หมู่ 9 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
10.บ้านคลองยายดำ หมู่ 10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
11.บ้านซากใหญ่ หมู่ 11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
12.บ้านน้ำตกพลิ้ว หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190