รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 วังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 02 หนองมะค่า พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 03 เนินจำปา พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 04 บ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 05 เขาฆ้อง พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 06 บ่อโบกปูน พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 07 หินเพลิง พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 08 วังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 09 บ่อมะเดื่อ พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 10 คลองครก พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 11 บ่อชะอม พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 12 เขาช่องลม พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังอีแอ่น หมู่ 1 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านหนองมะค่า หมู่ 2 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านเนินจำปา หมู่ 3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านบ่อไฟไหม้ หมู่ 4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
5.บ้านเขาฆ้อง หมู่ 5 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
6.บ้านบ่อโบกปูน หมู่ 6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
7.บ้านหินเพลิง หมู่ 7 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
8.บ้านวังอีแอ่น หมู่ 8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
9.บ้านบ่อมะเดื่อ หมู่ 9 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
10.บ้านคลองครก หมู่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
11.บ้านบ่อชะอม หมู่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
12.บ้านเขาช่องลม หมู่ 12 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160