รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21170 01 ปากน้ำพังราด พังราด แกลง ระยอง
21170 02 ท่ากง พังราด แกลง ระยอง
21170 03 เกาะลอย พังราด แกลง ระยอง
21170 04 พังราดไทย พังราด แกลง ระยอง
21170 05 ซากใน พังราด แกลง ระยอง
21170 06 กลางทุ่ง พังราด แกลง ระยอง
21170 07 ท่ามะกอก พังราด แกลง ระยอง
21170 08 บ่อตาซ่อง พังราด แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์(21170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากน้ำพังราด หมู่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
2.บ้านท่ากง หมู่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
3.บ้านเกาะลอย หมู่ 3 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
4.บ้านพังราดไทย หมู่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5.บ้านซากใน หมู่ 5 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
6.บ้านกลางทุ่ง หมู่ 6 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
7.บ้านท่ามะกอก หมู่ 7 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
8.บ้านบ่อตาซ่อง หมู่ 8 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170