รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 หนองผีหลอก ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 หนองโพธิ์ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 วัด ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 หนองโดน ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 05 ตลาด ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 นายี่ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 คู่ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองผีหลอก หมู่ 1 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านวัด หมู่ 3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านหนองโดน หมู่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านตลาด หมู่ 5 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
6.บ้านนายี่ หมู่ 6 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านคู่ หมู่ 7 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140