รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74120 01 คลองแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 02 หลักสี่ ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 03 หมูทอด ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 04 ทำนบแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 05 แหลนหาย ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 06 คลองกก ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 07 บ้านดอนราว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 08 ปลายคลองกก ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 09 อ้อมคลองแพ้ว ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 10 คลองใหม่ ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 11 หินปัก ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 12 สันติสุข ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองแพ้ว หมู่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2.บ้านหลักสี่ หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3.บ้านหมูทอด หมู่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4.บ้านทำนบแพ้ว หมู่ 4 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
5.บ้านแหลนหาย หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6.บ้านคลองกก หมู่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7.บ้านบ้านดอนราว หมู่ 7 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
8.บ้านปลายคลองกก หมู่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
9.บ้านอ้อมคลองแพ้ว หมู่ 9 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
10.บ้านคลองใหม่ หมู่ 10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
11.บ้านหินปัก หมู่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
12.บ้านสันติสุข หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120