รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14160 01 ไผ่แหลม ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 02 กะเร้นเล็ก ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 03 หนองผักตบ ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 04 หนองกร่าง ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 05 กะเร้นใหญ่ ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
14160 06 ไผ่นกนอน ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้(14160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไผ่แหลม หมู่ 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
2.บ้านกะเร้นเล็ก หมู่ 2 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
3.บ้านหนองผักตบ หมู่ 3 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
4.บ้านหนองกร่าง หมู่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
5.บ้านกะเร้นใหญ่ หมู่ 5 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
6.บ้านไผ่นกนอน หมู่ 6 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160