รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14150 01 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 02 ท่าจันทร์ วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 03 วังนาค วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 04 หมื่นเกลา วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 05 ทุ่งน้อย วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 06 หนองยาง วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 07 รางฉนวน วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 08 ดอนบ่อ วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
14150 09 ริ้วใหญ่ วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา(14150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
2.บ้านท่าจันทร์ หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
3.บ้านวังนาค หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
4.บ้านหมื่นเกลา หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
5.บ้านทุ่งน้อย หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
6.บ้านหนองยาง หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
7.บ้านรางฉนวน หมู่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
8.บ้านดอนบ่อ หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
9.บ้านริ้วใหญ่ หมู่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150