รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 ศาลาอกแตก วังหว้า แกลง ระยอง
21110 02 วังหว้า วังหว้า แกลง ระยอง
21110 03 หนองน้ำขุ่น วังหว้า แกลง ระยอง
21110 04 เจริญสุข วังหว้า แกลง ระยอง
21110 05 วังหิน วังหว้า แกลง ระยอง
21110 06 เขาดิน วังหว้า แกลง ระยอง
21110 07 ซากตะไคร้ วังหว้า แกลง ระยอง
21110 08 เนินหย่อง วังหว้า แกลง ระยอง
21110 09 หนองกวาง วังหว้า แกลง ระยอง
21110 10 เขาหินแท่น วังหว้า แกลง ระยอง
21110 11 หนองรี วังหว้า แกลง ระยอง
21110 12 หนองหอย วังหว้า แกลง ระยอง
21110 13 วังศิลา วังหว้า แกลง ระยอง
21110 14 เนินโพธิ์ทอง วังหว้า แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านศาลาอกแตก หมู่ 1 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านวังหว้า หมู่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านเจริญสุข หมู่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านวังหิน หมู่ 5 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านเขาดิน หมู่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านซากตะไคร้ หมู่ 7 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านเนินหย่อง หมู่ 8 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านหนองกวาง หมู่ 9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10.บ้านเขาหินแท่น หมู่ 10 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11.บ้านหนองรี หมู่ 11 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
12.บ้านหนองหอย หมู่ 12 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
13.บ้านวังศิลา หมู่ 13 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
14.บ้านเนินโพธิ์ทอง หมู่ 14 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110