รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22170 01 วังเวียน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 02 หนองท้ายเรือ วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 03 ตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 04 ทุ่งปรือ วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 05 ห้วงกระแจะ วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 06 วังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 07 วุ้งสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 08 หนองสีงา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 09 หินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 10 หนองน้ำใส วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา(22170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังเวียน หมู่ 1 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
2.บ้านหนองท้ายเรือ หมู่ 2 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
3.บ้านตรอกเสม็ด หมู่ 3 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
4.บ้านทุ่งปรือ หมู่ 4 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
5.บ้านห้วงกระแจะ หมู่ 5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
6.บ้านวังหิน หมู่ 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
7.บ้านวุ้งสาริกา หมู่ 7 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
8.บ้านหนองสีงา หมู่ 8 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
9.บ้านหินกอง หมู่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
10.บ้านหนองน้ำใส หมู่ 10 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170