รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13250 01 จีน วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 02 ชอม วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 03 หัวตะพานมอญ วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13250 04 หัวตะพานแดง วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล(13250) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านจีน หมู่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
2.บ้านชอม หมู่ 2 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
3.บ้านหัวตะพานมอญ หมู่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
4.บ้านหัวตะพานแดง หมู่ 4 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250