รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14150 01 พราน ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 02 พราน ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 03 วัดป่า ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 04 โคบึง ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 05 โคบึง ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
14150 06 เตาเหล็ก ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา(14150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพราน หมู่ 1 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
2.บ้านพราน หมู่ 2 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
3.บ้านวัดป่า หมู่ 3 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
4.บ้านโคบึง หมู่ 4 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
5.บ้านโคบึง หมู่ 5 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
6.บ้านเตาเหล็ก หมู่ 6 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150