รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74110 01 นางสาว สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 02 โต้ล้ง สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 03 สวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 04 สวนหลวง สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 05 รางน้ำใส สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 06 หนองพะอง สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 07 หลักสี่ สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 08 ท้ายตลาดเตาอิฐ สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 09 คลองแนวลิขิต สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 10 สะแกงาม สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 11 หนองทองลาง สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 12 รางปลาซิว สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 13 ตลาดเตาอิฐ สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน(74110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนางสาว หมู่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2.บ้านโต้ล้ง หมู่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3.บ้านสวนหลวง หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4.บ้านสวนหลวง หมู่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5.บ้านรางน้ำใส หมู่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
6.บ้านหนองพะอง หมู่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
7.บ้านหลักสี่ หมู่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
8.บ้านท้ายตลาดเตาอิฐ หมู่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
9.บ้านคลองแนวลิขิต หมู่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
10.บ้านสะแกงาม หมู่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
11.บ้านหนองทองลาง หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
12.บ้านรางปลาซิว หมู่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
13.บ้านตลาดเตาอิฐ หมู่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110

ในตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์สมุทรสาคร จุดที่ 2 บริเวณโครงการสำนักงานบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง) สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด