รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22120 01 สิ้ว สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 02 แพร่งขาหยั่ง สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 03 แถว สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 04 เขาน้อย สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 05 สามผาน สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 06 ชำมะปริง สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 07 หนองป่าหมาก สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 08 หนองตาลิ่น สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 09 วังด้วน สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 10 หนองหงษ์ สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 11 หนองเสม็ด สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 12 ชำปลาไหล สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 13 วังเวียน สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 14 หนองหงษ์ สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 15 ไทรนอง สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 16 ห้วยสะบ้า สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 17 แพร่งขาหยั่งพัฒนา สองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่(22120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสิ้ว หมู่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
2.บ้านแพร่งขาหยั่ง หมู่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
3.บ้านแถว หมู่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
4.บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
5.บ้านสามผาน หมู่ 5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
6.บ้านชำมะปริง หมู่ 6 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
7.บ้านหนองป่าหมาก หมู่ 7 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
8.บ้านหนองตาลิ่น หมู่ 8 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
9.บ้านวังด้วน หมู่ 9 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
10.บ้านหนองหงษ์ หมู่ 10 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
11.บ้านหนองเสม็ด หมู่ 11 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
12.บ้านชำปลาไหล หมู่ 12 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
13.บ้านวังเวียน หมู่ 13 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
14.บ้านหนองหงษ์ หมู่ 14 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
15.บ้านไทรนอง หมู่ 15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
16.บ้านห้วยสะบ้า หมู่ 16 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
17.บ้านแพร่งขาหยั่งพัฒนา หมู่ 17 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120