รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 สองสลึง สองสลึง แกลง ระยอง
21110 02 สองพี่น้อง สองสลึง แกลง ระยอง
21110 03 เนินดินแดง สองสลึง แกลง ระยอง
21110 04 เต้าปูนหาย สองสลึง แกลง ระยอง
21110 05 บ่อทอง สองสลึง แกลง ระยอง
21110 06 หนองเสม็ด สองสลึง แกลง ระยอง
21110 07 ห้วยน้ำเขียว สองสลึง แกลง ระยอง
21110 08 ไทรเอน สองสลึง แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสองสลึง หมู่ 1 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านสองพี่น้อง หมู่ 2 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านเนินดินแดง หมู่ 3 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านเต้าปูนหาย หมู่ 4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านบ่อทอง หมู่ 5 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านหนองเสม็ด หมู่ 6 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านห้วยน้ำเขียว หมู่ 7 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านไทรเอน หมู่ 8 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110