รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22180 01 สะตอน สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 02 ป่าข้าวโพด สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 03 คลองแจง สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 04 ทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 05 สวนส้ม สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 06 ทรัพย์สมบูรณ์ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 07 สุขสวัสดิ์ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 08 คลองแจงบน สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 09 เขาไม่ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 10 สะตอนเหนือ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 11 ทรัพย์เจริญใต้ สะตอน สอยดาว จันทบุรี
22180 12 ส้มล่าง สะตอน สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว(22180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสะตอน หมู่ 1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
2.บ้านป่าข้าวโพด หมู่ 2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
3.บ้านคลองแจง หมู่ 3 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
4.บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
5.บ้านสวนส้ม หมู่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
6.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
7.บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
8.บ้านคลองแจงบน หมู่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
9.บ้านเขาไม่ หมู่ 9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
10.บ้านสะตอนเหนือ หมู่ 10 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
11.บ้านทรัพย์เจริญใต้ หมู่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
12.บ้านส้มล่าง หมู่ 12 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180