รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13110 01 สาคลี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 02 สาคลีโคกจุฬา สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 03 สามตุ่ม สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 04 หน้าวัด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 05 ท้ายวัด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 06 ไทรน้อย สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 07 ไทรใหญ่ สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 08 หลุมตารอด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 09 ห้วยรี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
13110 10 ห้วยรี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา(13110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสาคลี หมู่ 1 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
2.บ้านสาคลีโคกจุฬา หมู่ 2 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
3.บ้านสามตุ่ม หมู่ 3 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
4.บ้านหน้าวัด หมู่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
5.บ้านท้ายวัด หมู่ 5 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
6.บ้านไทรน้อย หมู่ 6 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
7.บ้านไทรใหญ่ หมู่ 7 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
8.บ้านหลุมตารอด หมู่ 8 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
9.บ้านห้วยรี หมู่ 9 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
10.บ้านห้วยรี หมู่ 10 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110