รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14160 01 หัวกระบัง สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 02 หน้าวัดโบสถ์ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 03 ทุ่งตะเพียน สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 04 เก่า สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 05 คอตัน สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 06 ลำสนุ่น สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 07 ห้วยกร้อ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 08 ดอนกระเบื้อง สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 09 ทุ่งตะเพียน สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
14160 10 ห้วยกร้อ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้(14160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวกระบัง หมู่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
2.บ้านหน้าวัดโบสถ์ หมู่ 2 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
3.บ้านทุ่งตะเพียน หมู่ 3 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
4.บ้านเก่า หมู่ 4 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
5.บ้านคอตัน หมู่ 5 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
6.บ้านลำสนุ่น หมู่ 6 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
7.บ้านห้วยกร้อ หมู่ 7 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
8.บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ 8 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
9.บ้านทุ่งตะเพียน หมู่ 9 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
10.บ้านห้วยกร้อ หมู่ 10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160