รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14150 01 ดอนแจง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 02 สีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 03 ยางกลาง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 04 คลองชะอม สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 05 หนองปรือ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 06 แก้วกระจ่าง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 07 ยางอู่ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 08 ยางท่าเฝือก สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 09 หนองเสือ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 10 คลองขุด สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
14150 11 เขต2 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แสวงหา(14150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนแจง หมู่ 1 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
2.บ้านสีบัวทอง หมู่ 2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
3.บ้านยางกลาง หมู่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
4.บ้านคลองชะอม หมู่ 4 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
5.บ้านหนองปรือ หมู่ 5 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
6.บ้านแก้วกระจ่าง หมู่ 6 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
7.บ้านยางอู่ หมู่ 7 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
8.บ้านยางท่าเฝือก หมู่ 8 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
9.บ้านหนองเสือ หมู่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
10.บ้านคลองขุด หมู่ 10 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150
11.บ้านเขต2 หมู่ 11 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แสวงหา รหัสไปรษณีย์ 14150