รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22130 01 ท่าหิน หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 02 ท่าเรือ หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 03 กลาง หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 04 กลาง หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 05 ล่าง หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 06 ท้านเขา หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 07 เขาน้อย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 08 อีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 09 เขาช่องโกรน หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 10 ใหม่พัฒนา หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์(22130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าหิน หมู่ 1 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
2.บ้านท่าเรือ หมู่ 2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
3.บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
4.บ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
5.บ้านล่าง หมู่ 5 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
6.บ้านท้านเขา หมู่ 6 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
7.บ้านเขาน้อย หมู่ 7 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
8.บ้านอีมุย หมู่ 8 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
9.บ้านเขาช่องโกรน หมู่ 9 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
10.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130