รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
74120 01 หลักสาม หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 02 วัดราษฎร์ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 03 คลองจางวาง หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 04 คลองจางวาง หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 05 ทุ่งอินทรีย์ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 06 คลองลำท่าแร้ง หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 07 หนองนกไข่ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 08 คลองหม้อแกง หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 09 คลองแก หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 10 คลองดำเนิน หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 11 ทุ่งอินทรีย์ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 12 คลองบันไดเหล็กเหนือ หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74120 13 คลองแพร้วเจริญสุข หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว(74120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหลักสาม หมู่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
2.บ้านวัดราษฎร์ หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
3.บ้านคลองจางวาง หมู่ 3 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
4.บ้านคลองจางวาง หมู่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
5.บ้านทุ่งอินทรีย์ หมู่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
6.บ้านคลองลำท่าแร้ง หมู่ 6 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
7.บ้านหนองนกไข่ หมู่ 7 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
8.บ้านคลองหม้อแกง หมู่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
9.บ้านคลองแก หมู่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
10.บ้านคลองดำเนิน หมู่ 10 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
11.บ้านทุ่งอินทรีย์ หมู่ 11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
12.บ้านคลองบันไดเหล็กเหนือ หมู่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
13.บ้านคลองแพร้วเจริญสุข หมู่ 13 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120