รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 คลองคา ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 02 น้ำเขียว ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 03 ห้วยยาง ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 04 เขาชากกรูด ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 05 ห้างญวน ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 06 ชากตาด้วง ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 07 เนินดินแดงล่าง ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 08 ชากพรวด ห้วยยาง แกลง ระยอง
21110 09 ท่ามะกัด ห้วยยาง แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองคา หมู่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านน้ำเขียว หมู่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านห้วยยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านเขาชากกรูด หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านห้างญวน หมู่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านชากตาด้วง หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านเนินดินแดงล่าง หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านชากพรวด หมู่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านท่ามะกัด หมู่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110