รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14160 01 หัวท้ายสุด อบทม สามโก้ อ่างทอง
14160 02 สามขาว อบทม สามโก้ อ่างทอง
14160 03 คลองแพ อบทม สามโก้ อ่างทอง
14160 04 สามโก้ อบทม สามโก้ อ่างทอง
14160 05 ห้วยกำแพง อบทม สามโก้ อ่างทอง
14160 06 ห้วยแฟบ อบทม สามโก้ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามโก้(14160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวท้ายสุด หมู่ 1 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
2.บ้านสามขาว หมู่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
3.บ้านคลองแพ หมู่ 3 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
4.บ้านสามโก้ หมู่ 4 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
5.บ้านห้วยกำแพง หมู่ 5 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160
6.บ้านห้วยแฟบ หมู่ 6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามโก้ รหัสไปรษณีย์ 14160