รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13120 01 เจ็ก อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 02 เขียว อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 03 ตึก อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 04 คลองบางคี่ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 05 ห้วยเลน อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 06 อ้อ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 07 อ้อ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 08 อ้อ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 09 อ้อ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 10 อ้อ อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13120 11 ปากคลอง อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่(13120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเจ็ก หมู่ 1 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
2.บ้านเขียว หมู่ 2 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
3.บ้านตึก หมู่ 3 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
4.บ้านคลองบางคี่ หมู่ 4 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
5.บ้านห้วยเลน หมู่ 5 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
6.บ้านอ้อ หมู่ 6 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
7.บ้านอ้อ หมู่ 7 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
8.บ้านอ้อ หมู่ 8 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
9.บ้านอ้อ หมู่ 9 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
10.บ้านอ้อ หมู่ 10 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
11.บ้านปากคลอง หมู่ 11 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120