รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13210 01 สามง่าม อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 02 โรงนอก อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 03 โรงใน อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 04 ยายกะตา|โรงหลวง อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 05 ทุ่งชายเคือง อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 06 ทุ่งชายเคือง อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 07 ท่าทราย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 08 อ้อย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 09 อ้อย|ท้ายคุ้ง อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 10 เกาะกลาง อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 11 คลองชนะ|ชายสิงห์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 12 ชายสิงห์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 13 ชายสิงห์ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย(13210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสามง่าม หมู่ 1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
2.บ้านโรงนอก หมู่ 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
3.บ้านโรงใน หมู่ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
4.บ้านยายกะตา|โรงหลวง หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
5.บ้านทุ่งชายเคือง หมู่ 5 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
6.บ้านทุ่งชายเคือง หมู่ 6 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
7.บ้านท่าทราย หมู่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
8.บ้านอ้อย หมู่ 8 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
9.บ้านอ้อย|ท้ายคุ้ง หมู่ 9 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
10.บ้านเกาะกลาง หมู่ 10 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
11.บ้านคลองชนะ|ชายสิงห์ หมู่ 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
12.บ้านชายสิงห์ หมู่ 12 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
13.บ้านชายสิงห์ หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210