รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22130 01 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 02 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 03 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 04 เขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 05 เจาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 06 ปากคลอง เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 07 คลองหก เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์(22130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเกาะเปริด หมู่ 1 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
2.บ้านเกาะเปริด หมู่ 2 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
3.บ้านเกาะเปริด หมู่ 3 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
4.บ้านเขาตาหน่วย หมู่ 4 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
5.บ้านเจาตาหน่วย หมู่ 5 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
6.บ้านปากคลอง หมู่ 6 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
7.บ้านคลองหก หมู่ 7 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130