รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 เขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 02 หนองกวาง เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 03 หนองเจ็กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 04 ลานทอง เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขาวงกต หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านหนองกวาง หมู่ 2 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านหนองเจ็กสร้อย หมู่ 3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านลานทอง หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160