รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 เนินทราย เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 02 เนินทราย เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 03 เนินฆ้อ เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 04 ถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 05 หนองแพงพวย เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 06 เนินข้าวต้ม เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 07 จำรุง เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 08 ถนนนอก เนินฆ้อ แกลง ระยอง
21110 09 ถนนใน เนินฆ้อ แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเนินทราย หมู่ 1 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านเนินทราย หมู่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านถนนกะเพรา หมู่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านหนองแพงพวย หมู่ 5 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านเนินข้าวต้ม หมู่ 6 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านจำรุง หมู่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านถนนนอก หมู่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านถนนใน หมู่ 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110