รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13210 01 คุ้งระกำ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 02 ละมุใหม่|คุ้งระกำเหนือ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 03 ละมุเก่า|คลองใหม่ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 04 ข่อยโทน|เสนา เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 05 ดอนกระแส เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 06 แม่ลา เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย(13210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคุ้งระกำ หมู่ 1 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
2.บ้านละมุใหม่|คุ้งระกำเหนือ หมู่ 2 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
3.บ้านละมุเก่า|คลองใหม่ หมู่ 3 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
4.บ้านข่อยโทน|เสนา หมู่ 4 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
5.บ้านดอนกระแส หมู่ 5 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
6.บ้านแม่ลา หมู่ 6 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210